ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Wniosek wyprawka (doc)

Wniosek wyprawka (pdf)

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia
  • technikum  

Dofinansowanie zakupu podręczników, będzie wynosić:

  • uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły lub klasy I branżowej szkoły I stopnia -  do kwoty 390 zł
  • uczęszczających do technikum - do kwoty 445 zł

WNIOSKI DO POBRANIA U PEDAGOGA, W SEKRETARIACIE

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU 2 WRZEŚNIA 2017

 

Początek strony