ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kwiatkowska

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego odbędzie się 12 listopada 2008r., o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22.

Do udziału w uroczystości zaproszono nasza uczennicę Katarzynę Kwiatkowską, która została wyróżniona stypendium.

W województwie lubuskim w roku szkolnym 2008/2009 stypendia otrzyma 123 uczniów ( na ogólną liczbę szkół 176).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r.

 

 

 

Początek strony