ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Kwalifikacje

K1 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (B.23)

1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych

Uczeń:

1) klasyfikuje sieci gazowe według określonych kryteriów;

2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;

3) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;

4) posługuje się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną sieci
     gazowych;

5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji
     gazowych;

6) wykonuje przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych i sporządza kosztorysy
     tych robót;

7) organizuje roboty montażowe związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót związanych z budową gazociągów i
     przyłączy gazowych;

9) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

10) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę
     zabezpieczającą do budowy sieci gazowych;

11) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu gazociągów i przyłączy gazowych;

12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-
     pomiarową w sieciach gazowych;

13) dobiera i montuje gazomierze przemysłowe;

14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;

15) montuje i zabezpiecza kurki główne;

16) wykonuje obmiar robót związanych z budową sieci gazowych;

17) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową sieci gazowych;

18) wykonuje prace związane ze znakowaniem trasy gazociągów i przyłączy gazowych;

19) przestrzega procedur podczas wykonywania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci
     gazowych;

20) przestrzega zasad dokumentowania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;

21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;

22) przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej;

23) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z budową sieci gazowych.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych

Uczeń:

1) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu oraz określa ich funkcje;

2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;

3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci gazowych;

4) wykonuje czynności związane uruchomieniem oraz przekazaniem gazociągów i przyłączy
     gazowych do eksploatacji;

5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, tłoczni gazu i magazynów gazu;

6) kontroluje parametry pracy urządzeń stacji gazowych i podejmuje działania w przypadku
     wystąpienia nieprawidłowości;

7) przestrzega procedur dotyczących nawaniania paliw gazowych i magazynowania odorantów
     oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;

8) kontroluje parametry pracy urządzeń energetycznych tłoczni;

9) przeprowadza kontrolę stanu technicznego sieci gazowych;

10) kwalifikuje gazociągi i przyłącza gazowe do remontu lub renowacji;

11) organizuje prace związane z remontem i renowacją gazociągów oraz przyłączy gazowych;

12) organizuje i wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;

13) prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci gazowych;

14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz określa przyczyny ich powstawania;

15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją sieci gazowych zgodnie z
     procedurami;

16) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych.

 

 

K 2 – Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (B.24)

1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;

2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;

3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;

4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji
     pomieszczeń;

5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;

6) wykonuje przedmiary robót związanych z montażem instalacji gazowych i sporządza ich
     kosztorysy;

7) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji gazowych;

8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;

9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montżu instalacji gazowej;

10) organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji gazowych oraz systemów
     odprowadzania spalin;

11) określa warunki lokalizacji zbiorników na paliwa płynne;

12) wykonuje prace związane z montażem zbiorników na paliwa płynne oraz ich uzbrojenia;

13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;

14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;

15) ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową;

16) montuje systemy monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych

Uczeń:

1) przewiduje skutki nieprawidłowego przebiegu procesu spalania;

2) wykonuje obliczenia dotyczące procesów spalania paliw gazowych;

3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych podczas
     uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych;

4) interpretuje wskazania urządzeń gazometrycznych;

5) kontroluje działanie systemów monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach;

6) określa przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki;

7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych;

8) przeprowadza okresowe przeglądy techniczne instalacji gazowych;

9) wykonuje prace związane z utrzymaniem technicznej sprawności urządzeń gazowych;

10) organizuje i wykonuje prace związane z naprawą i konserwacją instalacji gazowych.

 

 

 

 

 

PKZ(B.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik gazownictwa

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;

2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;

3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości;

4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;

5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu;

6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz
   określa ich właściwości;

7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze;

8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości;

9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach
     sanitarnych;

10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji
     sanitarnych;

11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości;

12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania
       wykopów;

13) wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji
       sanitarnych;

14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Początek strony