ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Kwalifikacje

 

K 1 – Wykonywanie prac geologicznych     (R. 25 )

 

1. Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich

Uczeń:

1) charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne;

2) przestrzega zasad kartografii geologicznej;

3) ocenia rzeźbę terenu i stosuje sposoby przedstawiania jej na mapie;

4) interpretuje zdjęcia lotnicze i satelitarne;

5) odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie;

6) rozpoznaje podstawowe grupy skamieniałości;

7) charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej;

8) dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii;

9) charakteryzuje skały i minerały;

10) analizuje procesy geochemiczne;

11) określa właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał;

12) korzysta z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;

13) analizuje zadania i zakres hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geofizyki;

14) charakteryzuje zróżnicowanie genetyczne złóż kopalin i prawidłowości ich występowania;

15) sporządza dokumentację wyników badań z zastosowaniem róŜnych metod.

2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń

Uczeń:

1) rozróżnia typy urządzeń wiertniczych i ich części składowe oraz rodzaje sprzętu i osprzętu;

2) klasyfikuje i charakteryzuje różne technologie metod wiertniczych;

3) rozpoznaje awarie wiertnicze i ich przyczyny oraz rozróżnia prace instrumentacyjne;

4) stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzega norm;

5) charakteryzuje wyposażenie i przestrzega zasad obsługi laboratorium geologicznego na
     wiertni;

6) wykonuje opróbowanie otworu wiertniczego;

7) nadzoruje pobieranie próbek z próbników bocznych;

8) wykonuje polowe badania geologiczne;

9) charakteryzuje metodykę badań geofizycznych w otworach wiertniczych;

10) wykonuje geologiczną dokumentację otworu wiertniczego.

3. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów

Uczeń:

1) charakteryzuje właściwości fizyczne i mechaniczne próbek geologicznych;

2) przestrzega zasad i procedur badań próbek geologicznych;

3) przygotowuje preparaty z próbek geologicznych do badań laboratoryjnych;

4) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;

5) ocenia wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych.

4. Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów

geoturystycznych

Uczeń:

1) określa walory i przydatność form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego;

2) ocenia walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych;

3) projektuje trasy geoturystyczne;

4) organizuje ruch geoturystyczny;

5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności geoturystycznej.

Początek strony