ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent kursów kwalifikacyjnych w zawodzie technik urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

                        2) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;

5) organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Kwalifikacja K1– (B.8.)- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

 

- Słuchacz kursu musi mieć ukończone 18 lat i gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową) uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo kwalifikacji.

- Aby uzyskać tytuł zawodowy słuchacz musi mieć skończoną minimum Zasadniczą Szkołę Zawodową.

- Aby uzyskać tytuł technika urządzeń sanitarnych słuchacz musi uzyskać świadectwo kursu kwalifikacyjnego w kwalifikacji B.8., B.9 i B.27. oraz wykształcenie ogólne na poziomie minimum średnim

- Nauka trwa 3 semestry (1.5 roku) w systemie stacjonarnym lub zaocznym

 

Plan Nauczania B.8., B.9., B.27

l.p

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

EWZ*

PKZ

K.1(B.8)

K.2 (B.9)

K.3 (B.27.)

Liczba godzin        w formie zaocznej

1

BHP (ogólne i specyficzne dla zawodu

16

-

-

-

-

16

2

Działalność gospodarcza            

16

-

-

-

-

16

3

Język obcy ukierunkowany zawodowo

16

-

-

-

-

16

4

Podstawy budownictwa

10

50

-

-

20

80

5

Sieci komunalne

-

40

50

-

10

100

6

Instalacje sanitarne

-

   40

-

50

10

100

7

Organizacja budowy   i dokumentacja techniczna

-

39

35

36

60

170

Liczba godzin

58

169

85

86

100

498

Kształcenie zawodowe praktyczne

 

 

 

1

Montaż sieci komunalnych

-

-

136

-

40

176

2

Montaż instalacji sanitarnych

-

-

-

65

40

105

3

Montaż instalacji grzewczych, wentylacyjnych           i klimatyzacyjnych

-

-

-

64

35

99

Liczba godzin

-

-

136

129

115

380

Łączna liczba godzin na kursie

58

169

221

215

215

878

*EWZ- efekty wspólne dla zawodów w tym kompetencje społeczne, 4 tyg. Praktyka zawodowa

Początek strony