ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

 w ZSZ PBO Sp. z o.o. 

Oferujemy nową formę uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla dorosłych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy może zrobić każda osoba bez względu na wykształcenie, która chce poszerzyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. Jedynym wymogiem jest ukonczony 18 rok życia. Przy zapisie wymagany jest tylko dowód osobisty.

Kursy będą organizowane w formie zaocznej (sobota, niedziela) z wykorzystaniem Internetu (kształcenie na odległość).

Termin rozpoczęcia naboru na kursy - luty 2013r. Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Przewidywany czas trwania kursu – 2 lub 3 semestry. 

Słuchacz może być zwolniony z części zajęć dydaktycznych.                               

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza podania i kwestionariusza osobowego i zgłoszenie internetowe chęci uczestnictwa w KKZ. Po zapisaniu na kurs prosimy o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły (lub potwierdzoną kopię) do sekretariatu szkoły lub wysłanie pocztą na adres szkoły.  

Kurs kwalifikacyjny zostanie rozpoczęty pod warunkiem zebrania grupy 20 osobowej.

Osoba posiadająca:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
  2. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
  3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
  4. świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
  5. świadectwo ukończenia szkoły potwierdzającej kształcenie zawodowe,
  6. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

może być, na swój wniosek zwolniona z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenie, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

 

Początek strony