ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące szkoły zawodowe i jednostki działające na terenie Miasta Zielona Góra:

1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze

2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze

3 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze

5 Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze

6 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

7 Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości - Partner 1

8 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.- Partner 2

9 Aeroklub Ziemi Lubuskiej - Partner 3.

W ramach projektu zrealizowane zostanie:

 1. Modernizacja istniejącej infrastruktury:
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" w Zielonej Górze,
 3. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,
 4. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze,
 6. Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze,
 7. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.,
 8. Lubuska Akademia Rzemiosła przy Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze,
 9. Budowa / rozbudowa nowej infrastruktury:
 10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze,
 11. Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze
 12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" w Zielonej Górze,
 13. Aeroklub Ziemi Lubuskiej.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie potencjału bazy techniczno-dydaktycznej szkół zawodowych w Zielonej Górze na potrzeby nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Zielona Góra, Lubuską Akademią Rzemiosła przy Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej, Zespołem Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.  oraz Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Umowę na realizację projektu podpisano w dniu 2 października 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 6.815.040,12 PLN, wydatki kwalifikowalne 6.340.974,59 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 5.216.617,36 PLN. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 30 listopada 2019 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 24 stycznia 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 10.041.215,77 PLN, wydatki kwalifikowalne 7.977.226,20 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 5.216.617,36  PLN.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 10 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z dnia 30 listopada 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 15.004.060,18 PLN, wydatki kwalifikowalne 12.012.059,05 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 6.920.632,63 PLN.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 10 kwietnia 2021 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie z dnia 24 czerwca 2021 r.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 30 grudnia 2021 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie z dnia 29 października 2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 15.004.060,18 PLN, wydatki kwalifikowalne 12.012.059,05 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 7.320.632,63 PLN.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 31 sierpnia 2022 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 3.2.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony