ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 45 min przed egzaminem!

Proszę pamiętać o własnych przyborach szkolnych (długopis czarny, kalkulator itd.) zgodnie z komunikatem OKE.

 • Nie wchodź do szkoły jeżeli Ty lub i osoba z która mieszkasz jest na kwarantannie;
 • Każdy uczeń wchodzący do szkoły, a następnie do sali ma obowiązek zdezynfekować ręce lub założyć nowe, jednorazowe rękawiczki.
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe;
 • Jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających do momentu  zajęcia miejsc w ławkach przez zdających.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego   o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
 • Jest obowiązek zakrywania ust i nosa gdy uczeń wychodzi do toalety, kończysz egzamin lub podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu zawodowego).
 • Zakrywaj nos i usta podczas rozmowy z kolega i nauczycielem oraz kiedy wychodzisz sali egzaminacyjnej;
 • Dbaj o higienę! Myj ręce woda z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk;
 • Ławki ustawione będą w salach w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku (1 uczeń – 1 stolik);
 • Obowiązkowo będziemy dezynfekować ławki i krzeseł w salach egzaminacyjnych przed i po każdym egzaminie oraz materiały sprzęty i narzędzia, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • Każdego zdający koniecznie korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają inne osoby, np. słownik, kalkulator, wiertarka;
 • Nauczyciele będą pilnować uczniów by  uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;
 • Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów;
 • Należy pamiętać o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta  i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce);
 • Pomiar temperatury ciała u uczniów możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody;
 • Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, prze komunikator albo w mediach społecznościowych;
 • Jeżeli poczujesz się źle natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na egzaminie zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • Sale egzaminacyjne będą  wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu.
 • Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki, w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika.
 • Na terenie szkoły wyznaczone będzie pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala 22).
 • Na terenie szkoły wyznaczone będzie pomieszczenie gdzie będzie można zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

        Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do przyjętych zasad sanitarnych w szkole!

 

 

Początek strony