ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W dniu 07.10 obie klasy Technikum Ochrony Środowiska odwiedziły Dział Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Zielonej Górze.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć pola składowe miejskiego wysypiska odpadów, instalacje kompostowania odpadów zielonych, sortownię odpadów komunalnych, sita mechanicznego sortowania odpadów, halę odpadów niebezpiecznych oraz elektroodpadów. Zapoznali się z nowym PSZOK (punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). gdzie mieszkańcy miasta we własnym zakresie mogą dostarczyć odpady.

Na wszystkich ogromne wrażenie zrobiła ilość odpadów (tzw. śmieci) produkowanych przez mieszkańców oraz instytucje i firmy na terenie aglomeracji zielonogórskiej.

Okazało się, że coraz więcej odpadów jest ponownie wykorzystywanych, że warto i trzeba sortować odpady i że każdy z nas ma na to bezpośredni wpływ.

Ogromnie dziękujęmu kierownictwu ZGK sp.z o.o oraz pracownikom działu zagospodarowania odpadów za zorganizowanie i umożliwienie wejścia na teren Zakładu oraz oprowadzenie i szczegółowe wyjaśnienie wszystkich procesów technologicznych związanych z gospodarką odpadami.

Mirela Ścigaj i Anna Piechnik

Początek strony