ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

GŁÓWNE CELE / PRIORYTETY / PROGRAMU OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEGO INTERNATU

  1. Integracja młodzieży w placówce

Kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi

Budowanie systemu wartości opartego na tolerancji i życzliwości

  1. Nauka wychowanków i podnoszenie ich kwalifikacji

Zapewnianie odpowiednich warunków do nauki

Zachęcanie młodzieży do podnoszenia swoich kwalifikacji

  1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży

Uczestnictwo w imprezach organizowanych w internacie

Aktywny udział w działających sekcjach zainteresowań

  1. Przeciwdziałanie przejawom agresji i dewastacji

Poznanie motywów i mechanizmów zachowań agresywnych

Eliminowanie agresji i przypadków niszczenia mienia

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Diagnozowanie problemu uzależnień

Profilaktyka przeciw uzależnieniom

  1. Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową

Podnoszenie świadomości o wielkości zagrożenia i zachowaniach ryzykownych

  1. Współpraca ze szkołą i domem rodzinnym

Kontakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym

Bieżąca informacja o zachowaniu podopiecznych z rodzicami/opiekunami.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony