ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Uczniowie w roku szkolnym 2021/22 mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie.

1. Wyprawka szkolna – wnioski składać w sekretariacie do 3 września 2021

dotyczy uczniów, posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • upośledzenie w stopniu lekkim
  • słabowidzący
  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • niepełnosprawność sprzężona
  • niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja 
  • autyzm, w tym zespół Aspergera

390,00 zł dla ucznia szkoły branżowej I i II stopnia

445,00 zł dla ucznia technikum

wnioski do pobrania w sekretariacie

2. Stypendium szkolne socjalne – wnioski składać należy do 15.09.2021 - miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium do  528 zł na osobę – składać w MOPS Zielona Góra lub swojej gminie

3. zasiłek - w sytuacji wystąpienia sytuacji trudnej, 2 miesiące od wystąpienia sytuacji

  • uczniowie mieszkający poza Zieloną Górą składają wnioski w swoim Urzędzie Gminy
  • uczniowie z Zielonej Góry składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Wnioski dla Zielonej Góry do pobrania - więcej informacji: http://www.mops.zgora.pl/system/obj/1159_zalacznik_1_WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2021-2022.pdf

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

(skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku)
Informacja telefoniczna
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09;
Anita Banaś, 68 411 50 08.
- Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu - oświadczenie).

Więcej informacji na stronie MOPS: http://www.mops.zgora.pl/PL/1006/Pomoc_materialna_dla_uczniow/

Początek strony