ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dokumenty: 

Karta ocen

Umowa o pracę

Załącznik do umowy o pracę

Zaświadczenie

Uczniowie szkoły branżowej i stopnia w dni wolne od szkoły, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy - idą na zajęcia praktyczne.

UMOWA Z UCZNIEM

1.Każdy pracodawca przyjmujący ucznia na praktyczną  naukę zawodu powinien posiadać :

– dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z   kierunkiem kształcenia ucznia

– przygotowanie pedagogiczne – kurs, zaświadczenie itp.

     Szczegółowe kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu                                                  

2.Najważniejszym dokumentem  jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron.

Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole.

Umowa zawiera załącznik, gdzie jest napisane w jakiej formie realizowana jest praktyka ( uczeń powinien dostarczyć harmonogram zajęć w szkole )

3.Pracodawca zobowiązany jest:

–przeszkolić młodocianego w zakresie bhp ip-poż.
– zgłosić młodocianego do ZUS-u

DOBOWY WYMIAR GODZIN praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.

URLOPY

         I rok nauki   RAZEM 38 dni
         – po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu
         – po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu 

         II rok nauki

         – młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu      

         – jeśli młodociany ukończył 18 lat to 20 dni urlopu

         III rok nauki – młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
Młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie )                                                                  

WYNAGRODZENIE

 Młodocianemu pracownikowi w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS                         

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8%
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 9%
  • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10%                 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZGODNIE Z ART. 196   KODEKSU PRACY

Pracodawca informuje szkołę o terminie rozwiązanej umowy o praktyczną naukę zawodu

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników zawiera :

  • Kodeks Pracy 
  • Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony