ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

mgr Adam Rzepka z-ca dyrektora do spraw wychowania i kształcenia praktycznego

Do zadań z-cy dyrektora należy m.in:

  • opracowanie planu praktyk zawodowych;
  • organizowaniu praktyk zawodowych uczniów technikum;
  • podpisywanie w imieniu szkoły umowy o praktykę zawodową;
  • nadzorowanie przebiegu praktyk zawodowych uczniów technikum;
  • reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników;
  • udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami;
  • współpraca z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego ZSZ PBO Sp. z o.o. (w zakresie zawodów budowlanych) oraz z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości;
  • organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  • organizacja kursów kwalifikacyjnych.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony