ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Jeśli nie jest Ci obca troska o to w jakich warunkach żyjemy, czy segregujemy odpady, sprzątamy lasy i nie dewastujemy otoczenia – to dobry wybór. W trakcie nauki dowiesz się jak można troszczyć się o środowisko, jak obserwując rośliny ocenić stopień zanieczyszczenia otoczenia, jak zaprojektować system uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Dołącz do tych, którzy w praktyczny sposób dbają o środowisko.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

-ocena stanu środowiska

-planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Wybrane efekty kształcenia:

  • badanie stanu środowiska
  • monitorowanie stanu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
  • planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami
  • planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska


Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska, prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych

Nauczane przedmioty:

obiekty budowlane w środowisku, badania i ocena stanu środowiska, monitoring środowiska, inżynieria środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska.

KWALIFIKACJA: CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych  tj. ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:

1) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;

2) oceny stanu powietrza, wód i gleb;

3) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;

4) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska

Kształcenie praktyczne uczniów z technikum ochrony środowiska odbywa się na Uniwersytecie Zielonogórskim (warsztaty, laboratoria). 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony